1-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxypentane