4-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

4-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane