4-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane