3-Methyl-1-dimethyl(ethenyl)silyloxybutane

3-Methyl-1-dimethyl(ethenyl)silyloxybutane