Norbornane, 2-chloro-1,5,5-trimethyl-, exo-

Norbornane, 2-chloro-1,5,5-trimethyl-, exo-