1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxyheptane

1-(3-Cyanopropyl)dimethylsilyloxyheptane