.beta.-Naphthylamine, N-tosylmethyl-

.beta.-Naphthylamine, N-tosylmethyl-