1-Formyl-2-phenyl-5-methyl-pyrrole

1-Formyl-2-phenyl-5-methyl-pyrrole