5-Pyrimidinol, 2-methyl-4-(methylthio)-

5-Pyrimidinol, 2-methyl-4-(methylthio)-