[(4-Methylene-2-phenylcyclopentyl)sulfonyl]benzene #

[(4-Methylene-2-phenylcyclopentyl)sulfonyl]benzene #