Sulfone, methyl 4-methylene-2-phenylcyclopentyl

Sulfone, methyl 4-methylene-2-phenylcyclopentyl