2-Dimethylamino-1-phenyl-4-octanone

2-Dimethylamino-1-phenyl-4-octanone