1,2-Bis(2-hydroxy-5-methoxyphenylthio)ethane

1,2-Bis(2-hydroxy-5-methoxyphenylthio)ethane