4-Ethylthio-5-bromo-pyrimidin-2(1H)-one

4-Ethylthio-5-bromo-pyrimidin-2(1H)-one