3'-Chloro-4'-hydroxybenzophenone

3'-Chloro-4'-hydroxybenzophenone