6-Chloro-2-hexyl-3-methylene-4-chromanone

6-Chloro-2-hexyl-3-methylene-4-chromanone