2-Chloro-4-ethyl-6-methylpyrimidine

2-Chloro-4-ethyl-6-methylpyrimidine