Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate

Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate