1-[2-(1-Hydroxyisopropyloxy)ethyl]naphthalene

1-[2-(1-Hydroxyisopropyloxy)ethyl]naphthalene