N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-naphthamide

N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-naphthamide