3-[(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)methyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole

3-[(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)methyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole