3-Isopropenyl-2-(methylthio)thiophene

3-Isopropenyl-2-(methylthio)thiophene