6-Chloro-2-(3-fluorophenyl)-4H-chromen-4-one

6-Chloro-2-(3-fluorophenyl)-4H-chromen-4-one