1-(3-chloro-4-methylphenyl)-N-(2-ethoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

1-(3-chloro-4-methylphenyl)-N-(2-ethoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide