2-Isopropyl-4-ethyl-5-methylthiazole

2-Isopropyl-4-ethyl-5-methylthiazole