4-Oxo-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-ylamino)butanoic acid

4-Oxo-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-ylamino)butanoic acid