propanedinitrile, [(4-iodophenyl)methylene]-

propanedinitrile, [(4-iodophenyl)methylene]-