(Trichlorovinyl)triethoxysilane

(Trichlorovinyl)triethoxysilane