3-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,4,2-dioxazole

3-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,4,2-dioxazole