4-[3-Chloro-4-methylbenzoyl]pyridine

4-[3-Chloro-4-methylbenzoyl]pyridine