Phenyl 4-(chloromethyl)benzoate

Phenyl 4-(chloromethyl)benzoate