2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone

2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone