2(1H)-Pyrimidinone, 4-(ethylamino)-1-methyl-

2(1H)-Pyrimidinone, 4-(ethylamino)-1-methyl-