2-[2-Methyl-4-chlorobenzoyl]benzoic acid

2-[2-Methyl-4-chlorobenzoyl]benzoic acid