1H-Pyrazole, 3,5-dimethyl-1-(trimethylsilyl)-

1H-Pyrazole, 3,5-dimethyl-1-(trimethylsilyl)-