ethyl 4,5-dimethyl-2-(propanoylamino)thiophene-3-carboxylate

ethyl 4,5-dimethyl-2-(propanoylamino)thiophene-3-carboxylate