Dimethyl,fluoromethyl,phenylsilane

Dimethyl,fluoromethyl,phenylsilane