4-{[3-(ethoxycarbonyl)-4,5-dimethylthiophen-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid

4-{[3-(ethoxycarbonyl)-4,5-dimethylthiophen-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid