4-[1-(3-Chloro-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-butyronitrile

4-[1-(3-Chloro-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-butyronitrile