2-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetonitrile

2-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetonitrile