1,3,2-Dioxarsolane, 4,5-dimethyl-2-phenyl-

1,3,2-Dioxarsolane, 4,5-dimethyl-2-phenyl-