4-Methyl-2-phenyl-1,3,2-dioxarsinane

4-Methyl-2-phenyl-1,3,2-dioxarsinane