1-Methyl-4-diethylaminocytosine

1-Methyl-4-diethylaminocytosine