1-(1-Ethoxybut-3-enyl)-4-nitrobenzene

1-(1-Ethoxybut-3-enyl)-4-nitrobenzene