6-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-9H-purine

6-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-9H-purine