6-Chloro-3-[3,4-dichlorophenyl]-1-tetralone

6-Chloro-3-[3,4-dichlorophenyl]-1-tetralone