6-Chloro-3-[4-chlorophenyl]-1-tetralone

6-Chloro-3-[4-chlorophenyl]-1-tetralone