Phenethylamine, N-(p-chlorobenzylidene)-

Phenethylamine, N-(p-chlorobenzylidene)-