Diphenyl(3,3,3-trifluoro-1-propynyl)arsine

Diphenyl(3,3,3-trifluoro-1-propynyl)arsine