(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)methylmalonic acid

(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)methylmalonic acid